About Guoqiang Li

Shape memory polymer; self-healing composite; polymeric artificial muscle; solid mechanics.

Contact Guoqiang Li

Phone Number
001-225-578-5302