Roman Boulatov

Professor, University of Liverpool
  • University of Liverpool
  • United Kingdom

Subject

Organic chemistry Polymer chemistry